برچسب اموال

برچسب اموال

اين برچسب معمولا جهت ثبت و سازماندهي اموال و اقلام و دارايي موجود شركتها و ارگانها بر روي اجناس غير مصرفي اين شركتها نصب ميشود. برچسب هاب اموال می توانند همراه با شماره سريال نیز چاپ ميشوند.

دو هدف عمده از چسباندن ليبل اموال پيگيري ميشود:
الف: افراد مختلف نتوانند لوازم و ابزار هاي موجود در شركت را با ابزار و كالاي همشكل و معيوب تعويض نمايند.
ب: در صورت سرقت كلي اموال و احيانا كشف آنها توسط يگانهاي انتظامي از روي برچسب اموال آنها هويت صاحب آن كالاها مشخص شود.

از اين جهت دوام و ماندگاري و استحكام چسب اين ليبل از اهميت زيادي برخوردار است.
ليبل هاي ارائه شده در اين مجموعه ضمن برخورداري از كيفيت بسياربالاي چسب و ضريب امنيتي بالا از نظر شكل ظاهري نيز استاندارد ميباشد و همچنین قابلیت این را دارد که گوشه هاي آن گرد باشد.(برخلاف اكثر ليبلهاي اموال كه با دست برش ميخورند ، ليبلهاي اموال ارائه شده در اين مجموعه قالب خورده و استاندارد هستند)
به دلیل استفاده از ماده سلیس در این نوع برچسب، حالت شکننده آن از مشخصات بارز آن محسوب می شود و با توجه به چسبندگی بالای آن، برای استفاده در اموال گردانی سازمانها و شرکتهای بزرگ بسیار مناسب می باشد. این برچسب(برچسب اموال) در رده انواع لیبلهای امنیتی طبقه بندی می گردد.